เทศบาลตำบลป่าสัก ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก งดเว้นการเผาในช่วงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
2,975
เดือนที่แล้ว
2,925
ปีนี้
16,142
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
45,481
ไอพี ของคุณ
54.226.4.91ตัวแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของและให้กำลังใจกับเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัย
เดินขบวนสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย สามัคคี ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าสัก ตำบลเวียงยอง และตำบลศรีบัวบาน
การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “
ร่วมอัญเชิญกระบอกน้ำบั้งบรรจุน้ำทิพย์ ๑๐๘ บั้ง ส่งต่อศรัทธาสาธุชนตลอดแนว ลงผ่านบันไดธรรม ๑,๗๔๙ ขั้น
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ ผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ (e-bidding) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 1๒ บ้านสันหลวง (e-bidding) 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-ปริโภคในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม 
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์เสียงไร้สาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที ๓ บ้านป่าตึงาม สายเลียบลำเหมืองบน 
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด  
ผู้ชนะการเสนอราคาและการตรวจรับงานจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๔ จุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง 
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึกงงาม 
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ (สีเขียว)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค - บริโภค ในหมู่ที่ ๑ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘ (e - bidding) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart Card Reader) จำนวน ๑๖ เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลต 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๔  
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๘ บ้านห้ายม้าโก้ง 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ ๕ 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทางซอย ๙ หมู่ที่๘ ห้วยม้าโกง 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ 
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
รอยพระพุทธบาทดอยไซ


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   สำนักงบประมาณ   ict   จังหวัดลำพูน   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   ราชกิจจานุเบกษา   ราชบัณฑิตยสถาน   สตง   จัดหางานลำพูน