แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

E-serviceศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-:- ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง 
-:- มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
-:- ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
-:- ประกาศดับกระแสไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน 
-:- ขอเชิญท่านผู้มีใจรักในเสียงเพลง เข้าร่วมกิจกรรมการร้องเพลง  
-:- ครม.อนุมัติ!! เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่ออาชีพและเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
-:- ขอเชิญร่วมทำบุญ งานสมโภช พระพุทธเมตตาบารมี 170 ปี อนุสรณ์ ถวายทานวิหาร และเสนาสนะ และประเพณีสรงน้ำพระเจดีย์ วัดหนองปลาขอ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6
ทำการพ่นฝอยละอองเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
ดำเนินการส่งน้ำแท้งค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2
ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่ บ้านสันหลวง หมู่ที่ 12
ลงพื้นที่ตัดหญ้าและเก็บขยะทั้งสองข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนแขนพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๖๓ จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตัั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ มม. สีเหลือง จำนวน ๖๓ จุด 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) กรณีคิดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารงานคลัง และงานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน ๓ ราย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๙ ราย เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ รวม ๑๘ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม ๒๒ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานราชการสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๖ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ จำนวน ๔ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชที่มีความจำเป็นต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๓ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประกาศราคากลาง
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ่ทุกซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำน้ำสาร หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ซอย ๘ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในซอยบ้านสันมะขุนหวาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง ซอย ๕ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา ซอย ๒ กอพร้าว 
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อพีวีซี (PVC) น้ำประปาสายเมนต์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกอเปา 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม  
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ 
-:- การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด (๕ รายการ/๑ ชุด) เพื่อใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๘,๙,๑๓ และหมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าสัก  
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.51003 บ้านสันป่าสัก - บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
ศูนย์บริการนวดเพื่อสุขภาพตำบลป่าสัก
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 68 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39