จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒ หรือโทร ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖ สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
3,580
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
7,970
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
90,393
ไอพี ของคุณ
3.234.208.66กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (วัดห้วยม้าโก้ง)
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชุมประชาคมตำบลป่าสักประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลป่าสัก
โครงการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทเทศบาลตำบล
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สายเพื่อการประชาสัมพันธ์(โครงการต่อเนื่องระยะที่ ๒)จำนวน ๒๖ ชุด 
การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
ประกวดราคาซื้อวัสดุถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุขยะ (e-bidding) 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๗ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 
ผู้ชนะการเสนอราคาและการตรวจรับงานจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 4 รายการ เพื่อใช้ดำเนินการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร 
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสเชื่อมระบบประปาฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม 
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม 
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมู่ที่ 16 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม 
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานฌาปนกิจสถาน (สุสานมะกอกเผือก) หมู่ที่ 9 บ้านกอเปา 
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ 
ข้อมูลแสดงตารางวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า 
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
รายงานผลการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
รายงานสรุปผลการดำเนินจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
รอยพระพุทธบาทดอยไซ


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   สำนักงบประมาณ   ict   จังหวัดลำพูน   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   ราชกิจจานุเบกษา   ราชบัณฑิตยสถาน   สตง   จัดหางานลำพูน