สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-serviceศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-:- เชิญชวนเสนอขายที่ดิน จำนวนเนื้อที่ประมาณ 50 - 60 ไร่ เพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน 
-:- เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับผลการประเมิน ITA คะแนน 95.99 อยู่ในระดับ AA (2 ปี ซ้อน) 
-:- ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา  
-:- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
-:- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 
-:- ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้" 
-:- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสันติภาพโรตารี บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุ ประกอบแว่นตา และแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ 
-:- ขอเชิญร่วมงาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ตามโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทาน งานไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


ทต.ป่าสัก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 18 ท่าน
กิจกรรมจิตอาสา “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
ประชุมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง CG (Care Giver) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก (ร่าง) 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฺฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนแขนพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน (ร่างครั้งที่ ๓) 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฺฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนแขนพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน (ร่างครั้งที่ ๒) 
-:- ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนแขนพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๖๓ จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตัั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ มม. สีเหลือง จำนวน ๖๓ จุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ทุกซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารงานคลัง และงานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน ๓ ราย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๙ ราย เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ รวม ๑๘ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม ๒๒ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานราชการสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก 
ประกาศราคากลาง
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง สายทางบ้านนายสายฝน ผัดสัก บ้านนายจรัญ ผัดสัก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยสันสะหลี หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง สายทางซอย ๑ ถึงซอย ๔ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม จำนวน ๒ สายทาง 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม (ซอย ๘) 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา 
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ บ้านกอเปา 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมและขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำน้ำสาร หมู่ที่ 4 บ้านหลุก 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาขอ 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้้ง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ศูนย์บริการนวดเพื่อสุขภาพตำบลป่าสัก
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
1,748
เดือนที่แล้ว
6,188
ปีนี้
27,235
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
214,905
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 55 185 1,748 6,188 27,235 56,523 214,905 18.207.157.152