"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-:- โรงพยาบาลลำพูน ขอเชิญคนไทย กลุ่ม 608 ที่มีภูมิลำเนาเขตอำเภอเมืองลำพูน และยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 ให้มารับวัคซีน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 
-:- ผลการตัดสินการประกวดกระทงเล็ก และการประกวดซุ้มประตูป่าของแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
-:- แจ้งเตือนประชาชน ให้ทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว 
-:- แขวงทางหลวงลำพูน แจ้งยกเลิกใช้สัญญาณไฟจราจร "แยกดอยติ" ชั่วคราว โดยให้ใช้จุดกลับรถ และทางเบี่ยง แทน และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 
-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
-:- ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลป่าสัก (อปพร.ทต.ป่าสัก) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาจตุจักรลำพูน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการธุรกรรม นอกสถานที่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอนพนักงานท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
???????????????? มอบเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร การประกวดกระทงเล็ก และการประกวดซุ้มประตูป่า ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ณ กาดลำพูนจตุจักร
ออกจับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชนภายในหอพักสมบูรณ์
ประชุมการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ออกล้าง ดันท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางน้ำพุ - หนองปัง หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก 
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคในหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สันหลวง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ จำนวน ๕ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๓ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสัง เทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย ๘ และซอย ๙/๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างเพื่อแทนรายเดิม เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการสำนักงาน สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๑ รายการ (ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศราคากลาง
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ จำนวน 8 จุด 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๑๐๐๕ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- การประเมินราคากลางขั้นต่ำก่อนการจำหน่ายพัสดุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๐ ลำพูน รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๐-๐๐๐๑ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๑๐๐๙ สายบ้านสันคะยอมถึงบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย ลพ.ถ.๕๑๐๐๓ บ้านสันป่าสัก - บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลป่าสัก จำนวน ๒ ช่วง 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร 
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 
-:- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารดอกสัก 2 เพื่อใช้เป็นห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งยางชะลอความเร็ว ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าสัก 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ ๑๕ 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
รอยพระพุทธบาทดอยไซชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
231
เมื่อวานนี้
351
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
8,400
ปีนี้
52,915
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
184,062
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 231 351 351 8,400 52,915 48,724 184,062 54.165.57.161