"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

E-service

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-:- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท “เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” 
-:- ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนจังหวัดลำพูน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดกั้นการจราจร 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าสัก อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที 
-:- กิจกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ประจำปี 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดลำพูน คือหน่วยงานที่นำความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน 
-:- โรงพยาบาลลำพูน ขอเชิญคนไทย กลุ่ม 608 ที่มีภูมิลำเนาเขตอำเภอเมืองลำพูน และยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 ให้มารับวัคซีน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 
-:- ผลการตัดสินการประกวดกระทงเล็ก และการประกวดซุ้มประตูป่าของแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 


ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีสุนัขกัดทำร้ายไก่ และกรณีร้องเรียนเลี้ยงไก่เสียงดังรบกวน
ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม พ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหลุก
ออกประเมินบ้านผู้ป่วย(HI) และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HQ)
ออกประเมินบ้านผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำบลป่าสัก
ดำเนินการฉีดล้างและทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านป่าตึงงาม
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน บริเวณสี่แยกบ้านหลุก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางน้ำพุ - หนองปัง หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก 
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคในหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สันหลวง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยทำการตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าบริเวณ ๒ ข้างทางถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๑๓ จุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า (ซุ้มสาธิต) เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ จำนวน ๕ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๓ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสัง เทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประกาศราคากลาง
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อพีวีซี (PVC) น้ำประปาสายเมนต์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ซอย ๑ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก สายทางซอย ๑๗ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอัดบดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ สายทางซอย ๖ - ซอย ๕ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๑๐๐๕ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ  
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร 
-:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 
-:- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารดอกสัก 2 เพื่อใช้เป็นห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งยางชะลอความเร็ว ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าสัก 
-:- ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
รอยพระพุทธบาทดอยไซชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
1,624
เดือนที่แล้ว
3,959
ปีนี้
1,624
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
189,294
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 41 115 1,624 3,959 1,624 56,523 189,294 52.91.0.112