สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

 

ด้านที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลให้ได้ตามมาตรฐาน เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในตำบล พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกันได้สามารถระบายน้ำอย่างสะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม พัฒนาการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ พัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดตัดหรือจุดเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกจุดในตำบล ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมืองรวมของตำบล เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามความเหมาะสม พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดแคลน สนับสนุนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรและไฟฟ้าในครัวเรือนให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลสนับสนุนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขตจ่ายน้ำประปาในครัวเรือนให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล และจัดหาสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ โดยมติประชาคมตำบลป่าสัก

 

ด้านที่ 2 นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

          ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และวางระบบชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้แก่ประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากพืชและสัตว์ น้ำหมักชีวภาพ และยากำจัดศัตรูพืชที่ทำจากสมุนไพร

 

ด้านที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอบรมทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล และสถานศึกษาอื่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานชั้นดีเลิศ ส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยกระดับให้เป็นโรงเรียนอนุบาลหรือเป็นสถานศึกษาที่มีระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในการอนุรักษ์ไว้ให้แก่อนุชนรุ่นต่อไปได้ถือปฏิบัติสืบต่อไป

 

ด้านที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข

          ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการระงับโรคติดต่อทั่วไป โรคระบาด ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่ (สปสช.) ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง พัฒนาสนามกีฬากลางประจำตำบลให้มีมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และสามารถจัดการแข่งขันในระดับภาคหรือเขตได้ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวร่มเย็น และหมู่บ้านน่าอยู่ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล (อ.ส.ต.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเทศบาลตำบลป่าสักในด้านสาธารณสุข

 

ด้านที่ 5 นโยบายด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ปลอดจากมลพิษ ปรับปรุงระบบการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสุขลักษณะและเป็นไปตามหลักวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักสุขลักษณะและตามหลักวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาตำบลป่าสักให้เป็นตำบลสะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ รักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิให้ถูกทำลาย

 

ด้านที่ 6 นโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในครัวเรือน

          ส่งเสริม สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์สถานที่ ที่เหมาะสมในเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริม พัฒนาโบราณสถานในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล

 

ด้านที่ 7 นโยบายด้านการพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้รักสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนา การวางแผนพัฒนาตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจสภาเด็กและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

 

ด้านที่ 8 นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

          พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-เซอร์วิส(E-Service) โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตสาธารณะในทุก ๆ หมู่บ้าน จัดให้มีและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในสำนักงานให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นตำบลอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) และนวัตกรรม (Innovetion) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าศึกษาหรืออบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะให้สูงขึ้น สนับสนุน พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล ศูนย์ยุติธรรมประจำตำบล ให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและจัดให้มีการจัดตั้งสำนักทะเบียนราษฎร์ขึ้นในบริเวณสำนักงานเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการด้านงานทะเบียน จัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

 

ด้านที่ 9 นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

          พัฒนาการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมทั้งตำบล จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การจัดระเบียบจราจร และป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ชุดรักความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน ในการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ส่วนขยายในตำบลป่าสัก เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลป่าสัก

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
2,714
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
83,487
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
331,287
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 115 366 2,714 10,188 83,487 60,130 331,287 44.220.249.141