แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

1
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก, กำนันตำบลป่าสัก, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายอำเภอเมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นางบุญ บุญมา โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 พฤษภาคม 2565

ทำการพ่นฝอยละอองเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการพ่นฝอยละอองเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดเรียนตามปกติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการส่งน้ำแท้งค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำรถบรรทุกน้ำ ดำเนินการส่งน้ำแท้งค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 พฤษภาคม 2565

ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่ บ้านสันหลวง หมู่ที่ 12,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่ บ้านสันหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และรายงานผู้บังคับบัญชา โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ ทั้งนี้ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าและเก็บขยะทั้งสองข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดหญ้าและเก็บขยะทั้งสองข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด ตามวิสัยทัศน์ “ตำบลป่าสักน่าอยู่” ณ สามแยกโรงเรียนวัดหนองซิว - บ้านใหม่ร่องแกลบ และจากสามแยกหนองซิว - บ้านสันหลวง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว, หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม และหมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ณ บริเวณจุดรวบรวมของหมู่บ้าน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ณ บริเวณจุดรวบรวมของหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก, หมู่ที่ 9 บ้านกอเปา, หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า และหมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อส่งให้ทางโรงพยาบาลลำพูน นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล ครั้งที่ 1/2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และหารือการใช้ฌาปนสถาน สำหรับผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้มี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง CG,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง CG (Cara Giver) ในพื้นที่ตำบลป่าสัก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามการดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมดอกสัก 1 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าสัก ภายใต้การดำเนินงานของป่าสัก Farm Shop ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรในทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน ซึ่งครั้งนี้จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2565

ประชุมการกำหนดแนวทางจัดกิจกรรม ตามโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการกำหนดแนวทางจัดกิจกรรม ตามโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกำหนดดำเนินงานในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภค แท้งค์น้ำ (ต่อเนื่อง) บ้านหนองบัว,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำรถบรรทุกน้ำ ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภค แท้งค์น้ำ (ต่อเนื่อง) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เที่ยว 8,000 ลิตร

???? แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ออกตรวจกิจการโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ในการออกตรวจกิจการโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ เพื่อพิจารณาขอต่อใบอนุญาต จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2565

โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลุม, หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว, หมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง และหมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 158  (2360 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 68 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39