เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญเที่ยวงาน “เกษตรแฟร์ตำบลป่าสัก ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามและลานหน้าหอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
3,016
เดือนที่แล้ว
7,531
ปีนี้
33,579
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
62,918
ไอพี ของคุณ
34.239.158.107


วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลป่าสัก ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศครอบครัวร่มเย็นตำบลป่าสัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ ครอบครัวนายสงวน มาตะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม, รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนายวิลพ มะโนสด หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม และครอบครัวนายดิเรก เนตรแสนสัก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง และรางวัลระดับเหรีญทองแดง จำนวน ๙ ครอบครัว ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มชุมชน (R.O.) เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มของผู้ดูแลระบบน้ำดื่มชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธิต เจริญพงษ์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่าสักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลป่าสัก (อปพร.ทต.ป่าสัก) ประจำเดือนสิงหาคมและเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยงานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัติญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่องอื่น ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก และหลอดพลาสติก พร้อมนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ได้มอบจักรยานให้นักเรียนในตำบลป่าสัก จำนวน ๖ ราย เพื่อใช้เดินทางไปโรงเรียน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณอุทยานปลาสะวาย ชุมชนบ้านป่าเห็ว ถึงสะพานหลังโรงเรียนอนุบาลลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ตามโครงการรักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของต้นไม้ ในการลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื่นที่ตำบลป่าสัก ซึ่งภายในกิจกรรมมีการมอบเข็มกลัด ทสม. (อาสาสม้ครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) และมอบเกียรติบัตร ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเลื่อนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบเข็มกลัดและมอบเกียรติบัตร ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 สิงหาคม 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี ปี ๒" รอบที่ ๒ พร้อมด้วยทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS โดยมี บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ เป็นชุมชนพี่เลี้ยง และบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ เป็นชุมชนน้องใหม่ ณ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักให้เต็มศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการตามหลัก PLC (Professional Learning Community) โดยได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ และนายสุเมธ แสนสิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน, โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น และร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีให้กับ นางวิลัยพร พิงคะสัน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ที่ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมเพื่อหารือและวางแนวทางการดำเนินงานการประกวดซุ้มนิทรรศการ “ของดีบ้านฉัน” ในงานส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ "งานเกษตรแฟร์ตำบลป่าสัก ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวร่มเย็นตำบลป่าสัก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนสร้างความรักความอบอุ่นและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

05 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (464 รายการ)