ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
424
ปีนี้
767
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
767
ไอพี ของคุณ
54.156.60.28


วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก และวัดป่าตึงงาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามโครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพจิตที่ดีในผู้สูงวัย ณ วัดป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
30 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าสัก โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ให้การต้อนรับและนำเสนอเอกสารผลงาน รับการประเมินประสิทธิภาพ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ, ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา, ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารการเงินและการคลัง, ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ, ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล และด้านที่ ๖ ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
28 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
28 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “ป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย” เทอม ๒ ครั้งที่ ๓ โดยกิจกรรมในภาคเช้า จะเป็นกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และกิจกรรมในภาคบ่าย จะเป็นกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ณ วัดป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
23 มิถุนายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก จะได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ ประเภทของฝาก การฝึกอบรมทำขนมเบเกอรี่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ วัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
22 มิถุนายน 2560

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำแม่สาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาช้านาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรกรรม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สารบ้านจำขี้มด หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
20 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบถังขยะสำหรับทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก หมู่บ้านละ ๓๐ ใบ จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน รวมทั้งหมด ๕๔๐ ใบ ในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อสอดรับกับนโยบายของจังหวัดลำพูน ตามโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน ร่วมให้เกียรติมอบถังสำหรับทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ ณ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
19 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมตามโครงการ “พลังงานชุมชน” เพื่อระดมความคิดเห็น โดยให้ชุมชนได้ทำแผนพลังงานชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน รู้จักใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม และนำพลังงานที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
19 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมและฟื้นฟูการช่วยเหลือการฟื้นคืนชีพการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการประชาชน วิทยากรโดย นางนงนุช ปาเกี๋ยง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย: งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
16 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในตำบลป่าสัก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดทำดอกไม้จันทน์สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
14 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กลุ่มสมาชิกโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
14 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก) 
12 มิถุนายน 2560

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมขบวนเครื่องสักการะและน้ำสรงครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ตามโครงการรำลึกคุณครูบา นักบุญแห่งล้านนา ไหว้สาปาระมี เนื่องในงานทำบุญชาตะกาล ๑๓๙ ปี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
11 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์บารมี ๓๐ ทัศ ถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย และพิธีถวายผ้าห่มครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในงานทำบุญชาตะกาล ๑๓๙ ปี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
10 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดำเนินงานของสภาเด็ก การทำงานเป็นทีมและเพื่อให้เยาวชนของตำบลป่าสัก ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศ ณ เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
10 มิถุนายน 2560

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1