ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
9
เดือนนี้
456
เดือนที่แล้ว
551
ปีนี้
1,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,946
ไอพี ของคุณ
54.224.230.51


วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์ลำน้ำแม่สารเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช และผักตบชวา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงสภาพลำน้ำแม่สารให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล และเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทลำพูน, เทศบาลตำบลเวียงยอง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด, บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก ณ บริเวณฝายท่าครูบาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
17 กรกฎาคม 2560

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ประเภทองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องด้วยวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ ๕ รอบ ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)


17 กรกฎาคม 2560

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการทำเกษตรแบบธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ (ภาคปฏิบัติ) ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรโดย ดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
17 กรกฎาคม 2560

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ประกาศเป็นตำบลปลอดขยะเปียกเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
17 กรกฎาคม 2560

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (รุ่นที่ ๔) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
14 กรกฎาคม 2560

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “ป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย” เทอม ๒ ครั้งที่ ๕ โดยกิจกรรมในภาคเช้า จะเป็นกิจกรรมสร้างเสริมชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC และกิจกรรมในภาคบ่าย จะเป็นกิจกรรมการทำยาสมุนไพรเพื่อลดความดัน และเบาหวานให้กับผู้สูงอายุ ณ วัดป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
14 กรกฎาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (รุ่นที่ ๓) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
13 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (รุ่นที่ ๒) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
12 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
12 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ ประเภทของฝาก การฝึกอบรมทำขนมไทย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและอาชีพอื่นๆในตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ วัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
12 กรกฎาคม 2560

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสาร เพื่อวางแผนและหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล ไม่มีอุปสรรคจากการตื้นเขินหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ตลอดจนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐชัย ชีวะศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
11 กรกฎาคม 2560

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ และเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
11 กรกฎาคม 2560

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการหล่อเทียนถวายวัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน ๑๑ วัด ในพื้นที่ตำบลป่าสัก 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
07 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (รุ่นที่ ๑) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
05 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ ประเภทอาหาร การฝึกอบรมทำพริกลาบ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพอื่นๆในตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ วัดสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
05 กรกฎาคม 2560

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1