"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 “ด้านสาธารณสุข”,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับคัดเลือกเป็น อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 “ด้านสาธารณสุข”
 
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 “ด้านสาธารณสุข” โดย เทศบาลตำบลป่าสัก ได้นำเสนอโครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคโควิด-19 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
25 ตุลาคม 2564

มอบใบประกาศเกียรติคุณครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบใบประกาศเกียรติคุณครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
 
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยมี บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10 เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน เพื่อให้มีการคัดแยกขยะและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน เป้าหมายเพื่อให้ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนำร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป และเพื่อให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม) ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
25 ตุลาคม 2564

ร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุลงานฌาปนกิจศพ ส.ณ. ชูชาติ ทิศสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุลงานฌาปนกิจศพ ส.ณ. ชูชาติ ทิศสัก ณ วัดบ้านใหม่ (ร่องแกบ) หมู่ที่ 17 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าสัก ขอกราบมนัสการ ส.ณ. ชูชาติ ทิศสัก ด้วยความเคารพศรัทธาและด้วยความอาลัยยิ่ง
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
25 ตุลาคม 2564

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก นัดหมายผู้ปกครองมาลงนามในเอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 ตุลาคม 2564

ประชุม เรื่อง โคมไฟล้านนา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม เรื่อง โคมไฟล้านนา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก 1 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ประธานคณะกรรมการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 ตุลาคม 2564

อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์แฉลบเอง บริเวณทางแยกโรงเรียนวัดหนองซิว,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 20.48 น. ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 เกิดอุบัติเหตุทางถนน รถจักรยานยนต์แฉลบเอง บริเวณทางแยกโรงเรียนวัดหนองซิว หมู่ที่ 13 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทางเทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ ทีมงานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บ เพศชาย 1 ราย อายุ 29 ปี เบื้องต้นรู้สึกตัวดี มีอาการมึนเมาสุรา เเละมีเเผลถลอกเล็กน้อย ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลลำพูน เพื่อทำการรักษาต่อไป
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 ตุลาคม 2564

ลำพูน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ลำพูน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ และพิธีปล่อยแถวขบวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งเป็นการต่อยอดความสำเร็จและการรักษามาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 4 ปีซ้อน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานที่อาจจะเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดลำพูน ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะคลี่คลายลงจากการที่ประชาชนเริ่มได้รับวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

พร้อมกันนี้ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการตัดหญ้าและเก็บขยะริมทางถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่ประตูทางออกศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ตำบลเวียงยอง – แยกดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าสัก ขอขอบพระคุณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ที่ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 ตุลาคม 2564

สานพลังทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

สานพลังทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสักพร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก เขต 1 เขต 2 และกำนันตำบลป่าสัก เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการขุดลอกลำน้ำสารบริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,379.25 ลูกบาศ์กเมตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศาลาอเนกประสงค์ ฝายมหาโชค บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจดอยหัวเสือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นการผสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ในพื้นที่ตำบลป่าสัก ในเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลป่าสักอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 ตุลาคม 2564

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Workshop),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Workshop) ระบบบริหารงานและให้บริการ ประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร RE-TRAINING

เพื่อให้บุคลากรในองค์กร สามารถให้บริการประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ "การจัดการความรู้ด้านดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และ " ทบทวนการใช้งานระบบ On-the-job ได้แก่ ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ สาธารณสุขออนไลน์ และระบบชำระค่าทำเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์" ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 ตุลาคม 2564

สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับแจ้งเหตุมีสัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำอุปกรณ์จับงู เพื่อช่วยเหลือประชนชน พบเป็นงูปี่แก้ว พิษอ่อนไม่เป็นอันตราย และได้ทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย

แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 ตุลาคม 2564

ตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ที่ขึ้นสูงใกล้แนวสายไฟ และเสี่ยงต่อการหักโค่นในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองช่าง นำรถกระเช้า ออกปฏิบัติงานตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ที่ขึ้นสูงใกล้แนวสายไฟ และเสี่ยงต่อการหักโค่นในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกันภัยและปัญหาที่อาจเกิดแก่ประชาชนต่อไป

แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 ตุลาคม 2564

ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาระดับตำบลตามโครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาระดับตำบลตามโครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้ง มอบนโยบายและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 ตุลาคม 2564

ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดูแล (Care Plan) ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวน 37 ราย ในพื้นที่ตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก 1 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 ตุลาคม 2564

เกิดอุบัติเหตุทางถนน พบรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณเเยกทางรถไฟบ้านสันคะยอม ไปบ้านหนองไซ หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 18.28 น. ได้รับแจ้งจากประชาชน เกิดอุบัติเหตุทางถนน พบรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณเเยกทางรถไฟบ้านสันคะยอม ไปบ้านหนองไซ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทางเทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ ทีมงานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บ เพศชาย อายุ 60 ปี เบื้องต้นรู้สึกตัวดี มีอาการปวดหัวเข่าขวาเเละเเผลถลอกเล็กน้อย ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการดามปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งต่อโรงพยาบาลลำพูน เพื่อทำการรักษาต่อไป
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
19 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 123  (1843 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
6,458
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,714
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,861
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 220 6,458 5,683 42,714 48,724 173,861 3.236.51.151