จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒ หรือโทร ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖ สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
3,891
เดือนที่แล้ว
4,815
ปีนี้
3,891
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
86,314
ไอพี ของคุณ
35.175.201.14


วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การสร้างจิตสำนึก พร้อมทั้งปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางสาวริศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน, นางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และนางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 มกราคม 2563

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักการป้องกันความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และนายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ลำพูน)

28 มกราคม 2563

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว และหมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 มกราคม 2563

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ณ วัดน้ำพุ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ ๒๐ และวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมประชุมการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ตำบลป่าสัก ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และมีการลงพื้นที่ประเมินแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ การจัดการขยะครบวงจรชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓, การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย, ตลาดลำพูนจตุจักร (ตลาดปลอดโฟม), การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก, ความปลอดภัยบนท้องถนนของชุมชนบ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐, โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา และสวนสุขภาพ ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ ลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) จากชมรมจักรยานลำพูน และเครือข่าย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลป่าสัก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมต่อไป ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มกราคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีตำบลป่าสัก ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางเสาวลักษณ์ ชมภูกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มกราคม 2563

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ณ วัดห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 มกราคม 2563

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก กับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก เรื่อง รณรงค์ลดการใช้สารเคมี ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 มกราคม 2563

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยภายในงานมีการแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก มีซุ้มเกมส์ทั่วบริเวณงาน แจกของขวัญของรางวัล พร้อมอาหารเครื่องดื่มสำหรับเด็กๆ ฟรีตลอดงาน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนตำบลป่าสัก ณ สนามวอลเล่ย์บอล สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในโอกาสนี้ทางเทศบาลตำบลป่าสัก ขอขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆ และพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นอย่างสูง
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 มกราคม 2563

วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง และหมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เน้นหนักของตำบลป่าสัก โดยมี นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม ณ วัดพระธาตุทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 มกราคม 2563

วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ในฐานะคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำระบบสาธารณูปโภค ได้ร่วมตรวจสอบการจัดทำระบบสาธารณูปโภค ณ โครงการปางวิมาน วิลเลจ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มกราคม 2563

วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ และหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เน้นหนักของตำบลป่าสัก โดยมี นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม ณ วัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 41  (614 รายการ)