ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
233
เดือนนี้
4,934
เดือนที่แล้ว
4,073
ปีนี้
22,174
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
51,513
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212


วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 มิถุนายน 2562

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการพัฒนาครูเด็กปฐมวัยด้านการเลี้ยงดู ซึ่งฝึกอบรมโปรแกรมการให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูและการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ปี ตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โปรแกรมที่ ๓ การอบรมจิตวิทยาเด็ก (เป้าหมายในการดูแลเด็กน้อยของฉัน) ณ อาคารประชุมดอกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมบริการตรวจซ่อม โดยมีช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการ จำนวน ๓ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ ณ วัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑, จุดที่ ๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ และจุดที่ ๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ และกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อชุมชน การทำโคมไฟแปดเหลี่ยม ณ วัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณลานรอบวัดดอยติ ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้โครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

05 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ ๔ และวันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปาสัก ได้ให้การต้อนรับบริษัท ดูเคชั่น เซอร์วิส แอนด์ เทรนนิ่งเอเจนซี จำกัด (ESTA) ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก เพื่อสังเกตการณ์ นิเทศและประเมินคุณภาพครู ที่เป็นวิทยากรกระบวนการ (Training of The Trainer) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

05 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สำหรับเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 มิถุนายน 2562

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับมอบทุนสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดลำพูน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 มิถุนายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 มิถุนายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ลานจอดรถดับเพลิงข้างที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความเป็นภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ ณ บริเวณลานสนามบิน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

31 พฤษภาคม 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 29  (427 รายการ)