ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
233
เดือนนี้
4,934
เดือนที่แล้ว
4,073
ปีนี้
22,174
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
51,513
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จัดโครงการพัฒนาครูเด็กปฐมวัยด้านการเลี้ยงดู ซึ่งฝึกอบรมโปรแกรมการให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูและการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ปี ตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เช่น โปรแกรมที่ ๑ การอบรมวินัยเชิงบวก (เป้าหมายในการดูแลเด็กน้อยของฉัน) ณ อาคารประชุมดอกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีและการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โดยมีตัวแทนจากผู้นำชุมชน ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำศาสนาและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินและตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการประเมินฯ โดยมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการและลงพื่นที่ตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลุ่มชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ และ บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 เมษายน 2562

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 เมษายน 2562

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสักได้ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน ให้น่าอยู่ น่าทำงาน (๕ ส.) เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 เมษายน 2562

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน โดยมอบกระเบื้องหลังคาเพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนจากเหตุดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 เมษายน 2562

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ร่วมกับกำนันตำบลป่าสัก ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เยาวชน, พี่น้องประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลดภัยสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ ๒๒ ถึง วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก รับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน โดยมอบกระเบื้องหลังคาเพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนจากเหตุดังกล่าว (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีการฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดตกน้ำ โดยเน้นหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนรพีเลิศวิทยา บ้านหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมรดน้ำดำหัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก และนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก ร่วมรดน้ำดำหัวนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก

19 เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 เมษายน 2562

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการสืบฮีตโตยฮอยก๋องจัยยะมงคล เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่คู่สังคมไทย, เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจิตสำนึก และได้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของการตีกลองแต่ละประเภท พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พระครูอดิศัยบุญเขต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ณ บริเวณลานหน้าวัดบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 เมษายน 2562

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 29  (427 รายการ)