ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,180
เดือนที่แล้ว
3,718
ปีนี้
12,422
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
41,761
ไอพี ของคุณ
18.234.111.56
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
๑. ด้านกายภาพ

    ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ประชากร และข้อมูลทั่วไป
- ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
ทิศเหนือ      จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง  และ  เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ทิศใต้         จด  อบต. หนองหนาม
ทิศตะวันออก จด  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
ทิศตะวันตก   จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน  ๕  กิโลเมตร

- เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
จำนวน  ๕๕,๖๗๘  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๔,๗๙๖ ไร่

- ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)
เป็นที่ราบสูงมีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายอยู่ใกล้ย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง  จำกัด (มหาชน)

๒. ด้านการเมืองการปกครอง

พื้นที่ตำบลป่าสัก  ประกอบด้วย  ๑๘  หมู่บ้าน 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  ๑  คน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  ๑๐  คน 
กำนัน  จำนวน  ๑  คน 
ผู้ใหญ่บ้านจำนวน  ๑๗  คน

๓. ประชากร 

จำนวนหมู่บ้านและประชากร  ๑๘  หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล)

 

 


๔. สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา    ๕    แห่ง  (โรงเรียนเอกชน ๑ แห่ง)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา     ๒    แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาสจากระดับประถมศึกษา)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ๑    แห่ง
- หอกระจายข่าว          ๑๘   แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  ๑๘  แห่ง
  
กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
 -    ลูกเสือชาวบ้าน              ๔    รุ่น     ๓๐๐   คน
 -    ไทยอาสาป้องกันชาติ       ๑    รุ่น      ๓๐    คน
 -    กองหนุนเพื่อความมั่นคง    ๑    รุ่น      ๒๐    คน
 -    อปพร.                        ๒    รุ่น    ๑๓๖    คน
 -    ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    ๒    รุ่น    ๔๕๐    คน
 -    อสม.                          -    รุ่น     ๓๐๔    คน

สถานที่ราชการในพื้นที่  จำนวน  ๑๐  แห่ง
       
๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน       
๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
๓) สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
๔) หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลพ ๑ (แม่ธิ – แม่สาร)       
๕) สถานีไฟฟ้าย่อยลำพูน ๓ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน) 
๖) สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน
๗) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
๘) ศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเด็กและเยาวชน  
๙) หมวดการทางลำพูน
๑๐) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

การสาธารณสุข
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล            ๑      แห่ง   
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                               ๕      แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ              ๑๐๐
   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ (ตู้ยามตำรวจดอยติ)                             ๑  แห่ง
- สถานีดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)        ๑  แห่ง
- ที่ทำการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ๑  แห่ง  
- ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยตำบลป่าสัก                     ๑  แห่ง
  
การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- มีถนนติดต่อกับอำเภอได้ทุกหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง  ห่างจากศูนย์กลางเมืองลำพูน โดยเฉลี่ย  ๘  กิโลเมตร
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ      ๑    แห่ง
  
การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
-    มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
-    สถานีไฟฟ้าย่อย  ๓ ลำพูน      ๑    แห่ง

๖. ระบบเศรษฐกิจ
    หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
-    ธนาคาร (ธ.ก.ส. สาขาย่อย)              ๓    แห่ง
-    โรงแรม                                      ๓    แห่ง
-    ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                         ๑๗    แห่ง
-    โรงงานอุตสาหกรรม                      ๒๙    แห่ง
-    โรงสี                                         ๓    แห่ง
-    หอพัก                                     ๑๑๓   แห่ง
-    ฟาร์มเลี้ยงสุกร                             ๒๕   แห่ง
-    บริษัท  ทีโอที จำกัด  (มหาชน)           ๑   แห่ง
-    สถานีไฟฟ้าหน่วยย่อย  ๓  ลพ.            ๑   แห่ง
-    ตลาดเอกชนขนาดใหญ่                     ๑   แห่ง

การประกอบอาชีพ
   จากจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๖,๕๘๐  ครัวเรือน  (แสดงตามอาชีพหลักของประชากร)
 โดยแยกเป็น
  ๑. ทำการเกษตรกรรม                 จำนวน    ๓,๑๓๐   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๕๗
  ๒. รับราชการ                          จำนวน      ๘๘๗   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๓.๔๘
  ๓. รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย อื่น ๆ        จำนวน    ๒,๕๖๓   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๙๕


๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 แหล่งน้ำธรรมชาติ
-    ลำน้ำ , ลำห้วย          ๑    สาย
-    บึง , หนองและอื่นๆ   ๑๒    แห่ง
  
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-    ฝาย                  ๘    แห่ง
-    บ่อน้ำตื้น         ๑๓๐    แห่ง
-    บ่อโยก             ๓๖    แห่ง
-    อื่นๆ (ระบุ) ประปาหมู่บ้าน    ๑๘    แห่ง
             
การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
-    ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  ๑  แห่ง
-    จุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๘ แห่ง

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

- วัด   ๑๖  แห่ง
การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่
-    ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ในตำบลป่าสัก 
-    ประเพณีถวายทานสลากภัตร
-    ประเพณีปอยหลวง
-    ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
-    ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
-    ประเพณีอื่น ๆ ตามเทศกาล  และตามความเชื่อของท้องถิ่น

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป่าชุมชน  ครอบคลุมพื้นที่  ๖ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม  หมู่ที่ ๓
  บ้านป่าตึงงาม  หมู่ที่ ๗  บ้านน้ำพุ  หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง  หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ  และ
  หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง

- ลำน้ำสาร  ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลป่าสัก  พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม  หมู่ที่ ๒ 
  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม  หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก  และหมู่ที่ ๑๘  บ้านใหม่จตุจักร 
   
 
๑๐. อื่น ๆ
 ศักยภาพของท้องถิ่น
        บุคลากร
        จำนวนรวม                                             ๔๔    คน
        ปลัดเทศบาลตำบล                                      ๑    คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัด                                   ๖    คน
        ตำแหน่งในกองคลัง                                     ๖    คน
        ตำแหน่งในกองช่าง                                     ๖    คน
        ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           ๓    คน
        ตำแหน่งในกองการศึกษา                               ๙   คน
        ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม                         ๓   คน
        ตำแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน                   ๓   คน
        ตำแหน่งลูกจ้างประจำ                                   ๔   คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ                       ๒   คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป                             ๑   คน

        ระดับการศึกษา
        ประถมศึกษา                                              -   คน
        มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                               ๓  คน
        ปริญญาตรี                                               ๒๒  คน
        สูงกว่าปริญญาตรี                                        ๒๐  คน