ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,476
เดือนที่แล้ว
1,870
ปีนี้
15,637
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
20,610
ไอพี ของคุณ
54.198.15.20
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
1. ด้านกายภาพ

    ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ประชากร และข้อมูลทั่วไป
- ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
ทิศเหนือ     จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง  และ  เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ทิศใต้         จด  อบต. หนองหนาม
ทิศตะวันออก จด  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
ทิศตะวันตก   จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน  5  กิโลเมตร

- เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
จำนวน  55,678  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  34,796 ไร่

- ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)
เป็นที่ราบสูงมีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายอยู่ใกล้ย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง  จำกัด (มหาชน)

2. ด้านการเมืองการปกครอง

พื้นที่ตำบลป่าสัก  ประกอบด้วย  18  หมู่บ้าน 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  1  คน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  10  คน 
กำนัน  จำนวน  1  คน 
ผู้ใหญ่บ้านจำนวน  17  คน

3. ประชากร 

จำนวนหมู่บ้านและประชากร  ๑๘  หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล)

 

 

4. สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา    5    แห่ง  (โรงเรียนเอกชน ๑ แห่ง)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา     2    แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาสจากระดับประถมศึกษา)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       1    แห่ง
- หอกระจายข่าว         18   แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  ๑๘  แห่ง
  
กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
 -    ลูกเสือชาวบ้าน               4   รุ่น     300    คน
 -    ไทยอาสาป้องกันชาติ       1    รุ่น      30    คน
 -    กองหนุนเพื่อความมั่นคง     1    รุ่น      20    คน
 -    อปพร.                          2    รุ่น    136    คน
 -    ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด   2   รุ่น    450    คน
 -    อสม.                           -    รุ่น                   304    คน

สถานที่ราชการในพื้นที่  จำนวน  10  แห่ง
       
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน       
2) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
3) สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน       
4) หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลพ ๑ (แม่ธิ – แม่สาร)
5) สถานีไฟฟ้าย่อยลำพูน ๓ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน) 
6) สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน
7) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
8) ศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเด็กและเยาวชน  
9) หมวดการทางลำพูน
10) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ

5. ระบบบริการพื้นฐาน

การสาธารณสุข
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล            1       แห่ง   
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                               5       แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ              100
   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ (ตู้ยามตำรวจดอยติ)                1  แห่ง
- สถานีดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)        1  แห่ง
- ที่ทำการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   1  แห่ง  
- ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยตำบลป่าสัก                     1  แห่ง
  
การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- มีถนนติดต่อกับอำเภอได้ทุกหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง  ห่างจากศูนย์กลางเมืองลำพูน โดยเฉลี่ย  ๘  กิโลเมตร
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ      1    แห่ง
  
การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
-    มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
-    สถานีไฟฟ้าย่อย  3 ลำพูน      1    แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
    หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
-    ธนาคาร (ธ.ก.ส. สาขาย่อย)              3    แห่ง
-    โรงแรม                                      3    แห่ง
-    ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                         17    แห่ง
-    โรงงานอุตสาหกรรม                      29   แห่ง
-    โรงสี                                          3   แห่ง
-    หอพัก                                     113   แห่ง
-    ฟาร์มเลี้ยงสุกร                             25   แห่ง
-    บริษัท  ทีโอที จำกัด  (มหาชน)         1   แห่ง
-    สถานีไฟฟ้าหน่วยย่อย  ๓  ลพ.            1   แห่ง
-    ตลาดเอกชนขนาดใหญ่                    1   แห่ง

การประกอบอาชีพ
   จากจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  6,580  ครัวเรือน  (แสดงตามอาชีพหลักของประชากร)
 โดยแยกเป็น
  1. ทำการเกษตรกรรม                จำนวน    3,130    ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  47.57
  2. รับราชการ                          จำนวน      887 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ     13.48
  3. รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย อื่น ๆ       จำนวน    2,563  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   38.95


7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 แหล่งน้ำธรรมชาติ
-    ลำน้ำ , ลำห้วย          1    สาย
-    บึง , หนองและอื่นๆ   12   แห่ง
  
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-    ฝาย                  8    แห่ง
-    บ่อน้ำตื้น        130    แห่ง
-    บ่อโยก            36   แห่ง
-    อื่นๆ (ระบุ) ประปาหมู่บ้าน    18    แห่ง
             
การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
-    ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  1  แห่ง
-    จุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน  จำนวน  18 แห่ง

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

- วัด   16  แห่ง
การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่
-    ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ในตำบลป่าสัก 
-    ประเพณีถวายทานสลากภัตร
-    ประเพณีปอยหลวง
-    ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
-    ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
-    ประเพณีอื่น ๆ ตามเทศกาล  และตามความเชื่อของท้องถิ่น

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป่าชุมชน  ครอบคลุมพื้นที่  6 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม  หมู่ที่ 3
  บ้านป่าตึงงาม  หมู่ที่ 7  บ้านน้ำพุ  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง  หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ  และ
  หมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง

- ลำน้ำสาร  ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลป่าสัก  พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม  หมู่ที่ 2
  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม  หมู่ที่ 4 บ้านหลุก  และหมู่ที่ 18  บ้านใหม่จตุจักร 
   
 
10. อื่น ๆ
 ศักยภาพของท้องถิ่น
        บุคลากร
        จำนวนรวม                                     44  คน
        ปลัดเทศบาลตำบล                             1  คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัด                          6  คน
        ตำแหน่งในกองคลัง                             6  คน
        ตำแหน่งในกองช่าง                             6  คน
        ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           3  คน
        ตำแหน่งในกองการศึกษา                               9  คน
        ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม                         3  คน
        ตำแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน                  3  คน
        ตำแหน่งลูกจ้างประจำ                                  4  คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ                       2  คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป                            1  คน

        ระดับการศึกษา
        ประถมศึกษา                                  -   คน
        มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                  3  คน
        ปริญญาตรี                                   22  คน
        สูงกว่าปริญญาตรี                           20  คน