"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข้อมูลและสภาพทั่วไป
๑. ด้านกายภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ประชากร และข้อมูลทั่วไป
      ๑.๑ ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
                 ทิศเหนือ      จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง และ เทศบาลตำบลบ้านกลาง
                 ทิศใต้          จด  อบต. หนองหนาม
                 ทิศตะวันออก จด  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
                 ทิศตะวันตก   จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง
                 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน  ๕  กิโลเมตร
 
            เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
                 จำนวน  ๕๕.๖๗๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๔,๗๙๖  ไร่

      ๑.๒ ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)
            เป็นที่ราบสูงมีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายอยู่ใกล้ย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 
      ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
              เป็นพื้นที่อากาศร้อนตามฤดูกาล และมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
 
      ๑.๔ ลักษณะของดิน
              เป็นพื้นที่ดินร่วนปนทรายในพื้นที่บางส่วน และเป็นพื้นที่ดินเหนียวในพื้นที่บางส่วน โดยยังสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้

๒. ด้านการเมืองการปกครอง
     ๒.๑ เขตการปกครอง
             พื้นที่ตำบลป่าสัก  ประกอบด้วย  ๑๘  หมู่บ้าน 
 
     ๒.๒ การเลือกตั้ง
             - ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าสัก       จำนวน   ๑    คน
             - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก   จำนวน   ๘    คน 
             - กำนัน                                  จำนวน   ๑    คน 
             - ผู้ใหญ่บ้าน                            จำนวน   ๑๗  คน

๓. ประชากร
     ๓.๑ จำนวนหมู่บ้านและประชากร  ๑๘  หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล)
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม
บ้านสันคะยอม ๔๗๐ ๕๕๐ ๑,๐๒๐
บ้านหนองบัว ๔๒๗ ๔๕๒ ๘๗๙
บ้านป่าตึงงาม ๑๓๒ ๑๕๓ ๒๘๕
บ้านหลุก ๑,๐๘๕ ๑,๓๐๗ ๒,๓๙๒
บ้านหนองปลาขอ ๒๓๒ ๒๕๔ ๔๘๖
บ้านสันป่าสัก ๖๒๒ ๖๘๑ ๑,๓๐๓
บ้านน้ำพุ ๓๗๑ ๓๙๒ ๗๖๓
บ้านห้วยม้าโก้ง ๒๙๓ ๓๑๘ ๖๑๑
บ้านกอเปา ๓๐๖ ๓๓๘ ๖๔๔
๑๐ บ้านหนองหลุม ๒๖๕ ๒๘๗ ๕๕๒
๑๑ บ้านหนองท่า ๓๔๓ ๓๒๓ ๖๖๖
๑๒ บ้านสันหลวง ๑๘๓ ๒๑๓ ๓๙๖
๑๓ บ้านหนองซิว ๓๓๘ ๓๖๒ ๗๐๐
๑๔ บ้านหนองไซ ๔๒๙ ๔๒๐ ๘๔๙
๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง ๔๕๖ ๕๐๑ ๙๕๗
๑๖ บ้านทรายทอง ๒๖๓ ๒๘๕ ๕๔๘
๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ ๓๕๔ ๓๖๕ ๗๑๙
๑๘ บ้านใหม่จตุจักร ๓๐๖ ๓๓๙ ๖๔๕
รวม ๖,๘๗๕ ๗,๕๔๐ ๑๔,๔๑๕

     มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๒๕๖.๘๓  คน / ตารางกิโลเมตร
     (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
 
     ๓.๒ จำนวนครัวเรือน ๑๘ หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล)
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง) หมายเหตุ
บ้านสันคะยอม ๔๑๔  
บ้านหนองบัว ๔๗๑  
บ้านป่าตึงงาม ๑๖๑  
บ้านหลุก ๑,๕๗๐  
บ้านหนองปลาขอ ๒๘๒  
บ้านสันป่าสัก ๕๘๒  
บ้านน้ำพุ ๓๐๘  
บ้านห้วยม้าโก้ง ๒๗๐  
บ้านกอเปา ๒๕๖  
๑๐ บ้านหนองหลุม ๒๒๐  
๑๑ บ้านหนองท่า ๒๘๐  
๑๒ บ้านสันหลวง ๑๙๗  
๑๓ บ้านหนองซิว ๒๙๖  
๑๔ บ้านหนองไซ ๔๐๕  
๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง ๗๐๙  
๑๖ บ้านทรายทอง ๑๙๓  
๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ ๒๕๒  
๑๘ บ้านใหม่จตุจักร ๕๕๒  
รวม ๗,๔๑๘  
 
    (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
 
๔. สภาพทางสังคม
     ๔.๑ ด้านการศึกษา
           - โรงเรียนประถมศึกษา    ๕    แห่ง  (โรงเรียนเอกชน ๑ แห่ง)
           - โรงเรียนมัธยมศึกษา     ๒    แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาสจากระดับประถมศึกษา)
           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ๑    แห่ง
           - หอกระจายข่าว          ๑๘   แห่ง
           - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  ๑๘  แห่ง
 
     ๔.๒ การสาธารณสุข
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล   ๑  แห่ง
           - ร้านขายแผนปัจจุับน                         ๕  แห่ง
           - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ        ๑๐๐
 
     ๔.๓ อาชญากรรม / ยาเสพติด (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
           - สถานีตำรวจ (ตู้ยามตำรวจดอยติ)                              ๑  แห่ง
           - สถานีดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)         ๑  แห่ง
           - ที่ทำการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ๑  แห่ง  
           - ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยตำบลป่าสัก                      ๑  แห่ง
 
           กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
           - ลูกเสือชาวบ้าน                                ๔    รุ่น     ๓๐๐   คน
           - ไทยอาสาป้องกันชาติ                         ๑    รุ่น       ๓๐   คน
           - กองหนุนเพื่อความมั่นคง                     ๑    รุ่น       ๒๐   คน
           - อปพร.                                          ๒    รุ่น     ๑๓๖   คน
           - ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด   ๒    รุ่น    ๔๕๐    คน
           - อสม.                                             -    รุ่น     ๓๐๔   คน
   
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
     ๕.๑ การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
           - มีถนนติดต่อกับอำเภอได้ทุกหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง  ห่างจากศูนย์กลางเมืองลำพูน โดยเฉลี่ย  ๘  กิโลเมตร
           - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ      ๑    แห่ง
 
     ๕.๒ การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
           - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
           - สถานีไฟฟ้าย่อย  ๓ ลำพูน      ๑    แห่ง
 
     ๕.๓ การประปา
           - มีระบบประปาหมู่บ้าน ครอบคลุม ๑๘ หมู่บ้าน และระบบประปาภูมิภาคบางส่วนของพื้นที่
 
     ๕.๔ โทรศัพท์
           - มีระบบโทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม ๑๘ หมู่บ้าน และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ครอบคลุม ๑๘ หมู่บ้าน
 
     ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
           - มีระบบไปรษณีย์บริการ ครอบคลุม ๑๘ หมู่บ้าน
 
     ๕.๖ สถานที่ราชการในพื้นที่  จำนวน  ๑๐  แห่ง
           ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน        
           ๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
           ๓) สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
           ๔) หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลพ ๑ (แม่ธิ – แม่สาร)        
           ๕) สถานีไฟฟ้าย่อยลำพูน ๓ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน)  
           ๖) สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน
           ๗) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน 
           ๘) ศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเด็กและเยาวชน   
           ๙) หมวดการทางลำพูน
           ๑๐) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ
    ๖.๑ การประกอบอาชีพ   
          จากจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๗,๑๖๐  ครัวเรือน  (แสดงตามอาชีพหลักของประชากร)
 โดยแยกเป็น
          ๑. ทำการเกษตรกรรม               จำนวน    ๓,๓๘๐   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๒๑
          ๒. รับราชการ                         จำนวน       ๙๐๐   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕๗
          ๓. รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย อื่น ๆ      จำนวน    ๒,๘๘๐   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๒๒
 
    ๖.๒ การเกษตร
          - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  ๑  แห่ง
          - จุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๘ แห่ง
 
    ๖.๓ การประมง
          - ลำน้ำ , ลำห้วย                      ๑    สาย
          - บึง , หนองและอื่นๆ               ๑๒    แห่ง
          - ฝาย                                  ๘    แห่ง
          - บ่อน้ำตื้น                         ๑๓๐    แห่ง
          - บ่อโยก                             ๓๖    แห่ง
          - อื่นๆ (ระบุ) ประปาหมู่บ้าน       ๑๘    แห่ง
    
     ๖.๔ การปศุสัตว์
          - การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตามความเหมาะสม
 
     ๖.๕ การบริการ
          - ธนาคาร (ธ.ก.ส. สาขาย่อย)              ๓    แห่ง
          - โรงแรม                                      ๓    แห่ง
          - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                         ๑๗    แห่ง
          - โรงงานอุตสาหกรรม                      ๒๙    แห่ง
          - โรงสี                                         ๓    แห่ง
          - หอพัก                                     ๑๑๓   แห่ง
          - ฟาร์มเลี้ยงสุกร                             ๒๕   แห่ง
          - บริษัท  ทีโอที จำกัด  (มหาชน)           ๑   แห่ง
          - สถานีไฟฟ้าหน่วยย่อย  ๓  ลพ.            ๑   แห่ง
          - ตลาดเอกชนขนาดใหญ่                     ๑   แห่ง
 
     ๖.๖ การท่องเที่ยว
         - วัดดอยติ ตำบลป่าสัก เป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย (องค์ใหญ่)
         - วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลป่าสัก
         - ทุ่งปอเทือง (ตามฤดูกาล)
         - งานประเพณีท้องถิ่นของหมู่บ้านต่าง ๆ
 
     ๖.๗ อุตสาหกรรม
         - เป็นพื้นที่ตั้งของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทซีพีแรม จำกัด
 
     ๖.๘ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
         - กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
         - กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก
         - กลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านหลุก
         - กลุ่มอาชีพ ๆ ในแต่ละหมู่บ้าน
 
     ๖.๙ แรงงาน
         - แรงงานในพื้นที่ ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อีกส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
         - แรงงานที่เป็นประชากรแฝงในพื้นที่ ในภาคอุตสาหกรรม
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
     ๗.๑ การนับถือศาสนา
         - นับถือศาสนาพุทธ (ประชากรส่วนใหญ่)
         - นับถือศาสนาอื่น ๆ 
         - วัด  ๑๖  แห่ง
 
     ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี
         - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ในตำบลป่าสัก 
         - ประเพณีถวายทานสลากภัตร
         - ประเพณีปอยหลวง
         - ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
         - ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
         - ประเพณีอื่น ๆ ตามเทศกาล และตามความเชื่อของท้องถิ่น
 
     ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
         - ภูมิปัญญาด้านงานจักสาน
         - ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง การตีกลอง
         - ภูมิปัญญาด้านอื่น ๆ
 
     ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
         - น้ำพริกตาแดง
         - น้ำพริกลาบ
         - หมูหวาน
         - ผ้าพื้นเมือง
         - สินค้าอื่น ๆ ตามฤดูกาล
 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
    ๘.๑ น้ำ
         - ลำน้ำสาร ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลป่าสัก พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว, หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก และหมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร
 
    ๘.๒ ป่า
         - ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ, หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ และหมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง

    ๘.๓ ภูเขา
         - พื้นที่ติดภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ, หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ และหมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง
 
    ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         - ป่าชุมชน
         - แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
๑๐. อื่น ๆ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น
        บุคลากร
        จำนวนรวม                                               ๖๒  คน
        ปลัดเทศบาลตำบล                                       ๑   คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล                          ๗   คน
        ตำแหน่งในกองคลัง                                      ๘   คน
        ตำแหน่งในกองช่าง                                      ๘   คน
        ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           ๓   คน
        ตำแหน่งในกองการศึกษา                              ๑๒   คน
        ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม                         ๔   คน
        ตำแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน                   ๓   คน
        ตำแหน่งลูกจ้างประจำ                                   ๔   คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ                       ๓   คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป                             ๙   คน

        ระดับการศึกษา
        ประถมศึกษา                                              -    คน
        มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                               ๖   คน
        ปริญญาตรี                                                ๓๐  คน
        สูงกว่าปริญญาตรี                                        ๒๖  คน
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
6,458
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,714
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,861
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 220 6,458 5,683 42,714 48,724 173,861 3.236.51.151