ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,079
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,226
ไอพี ของคุณ
54.85.57.0
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก

ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ บูรณาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
มุ่งพัฒนาตำบลป่าสักสู่ตำบลแห่งสามเมือง คือ เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
 เมืองการเกษตรปลอดภัย เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลป่าสัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาและจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเส้นทางการคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ทุกรูปแบบ ทุกช่วงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี การเฝ้าระวังโรค การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับอาสาสมัครในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสำหรับทุกช่วงอายุ เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีและพัฒนาสู่อาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๖ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เป็นระบบทั้งในส่วนของการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเข้าระงับเหตุสาธารณภัยทุกรูปแบบในทันที
กลยุทธ์ที่ ๑.๗ ส่งเสริมการเฝ้าระวังด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังด้านสังคม ปัญหายาเสพติดและประชากรแฝง โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายท้องที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๘ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบภายใต้หลักของประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อผลการปฏิบัติราชการที่มี มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการบริการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความสามัคคีของคนชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่น
กลยุทธ์ที่ ๒.๖ จัดหาที่ดินเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลป่าสัก หรือพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมด้านการเฝ้าระวังและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการพัฒนาความรู้สร้างความตระหนักของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะในชุมชน การรักษาป่าไม้ การรักษาแม่น้ำลำคลอง และการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและบูรณาการการเฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน โดยมุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าสัก  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าสักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชากรในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมด้านการศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรด้านศาสนาในพื้นที่ตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป และเกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
กลยุทธ์ที่ ๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โบราณสถานในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่แท้จริง สำหรับคนในชุมชนและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กร อาทิ กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มอาสาสมัครเกษตร เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ และนำไปปฏิบัติในครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพเดิมเพื่อขยายโอกาสทางการสร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ ๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ ๕.๖ การส่งเสริมเทศพาณิชย์ในตำบลป่าสัก อาทิ การตั้งสถานธนานุบาล   
กลยุทธ์ที่ ๕.๗ สนับสนุนกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน