เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามวอลเล่ย์บอล สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
165
เดือนนี้
3,476
เดือนที่แล้ว
4,815
ปีนี้
3,476
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
85,899
ไอพี ของคุณ
3.227.240.143
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก

ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ บูรณาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
มุ่งพัฒนาตำบลป่าสักสู่ตำบลแห่งสามเมือง คือ เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
 เมืองการเกษตรปลอดภัย เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลป่าสัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาและจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเส้นทางการคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ทุกรูปแบบ ทุกช่วงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี การเฝ้าระวังโรค การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับอาสาสมัครในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสำหรับทุกช่วงอายุ เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีและพัฒนาสู่อาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๖ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เป็นระบบทั้งในส่วนของการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเข้าระงับเหตุสาธารณภัยทุกรูปแบบในทันที
กลยุทธ์ที่ ๑.๗ ส่งเสริมการเฝ้าระวังด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังด้านสังคม ปัญหายาเสพติดและประชากรแฝง โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายท้องที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๘ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบภายใต้หลักของประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อผลการปฏิบัติราชการที่มี มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการบริการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความสามัคคีของคนชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่น
กลยุทธ์ที่ ๒.๖ จัดหาที่ดินเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลป่าสัก หรือพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมด้านการเฝ้าระวังและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการพัฒนาความรู้สร้างความตระหนักของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะในชุมชน การรักษาป่าไม้ การรักษาแม่น้ำลำคลอง และการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและบูรณาการการเฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน โดยมุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าสัก  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าสักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชากรในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมด้านการศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรด้านศาสนาในพื้นที่ตำบลป่าสัก
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป และเกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
กลยุทธ์ที่ ๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โบราณสถานในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่แท้จริง สำหรับคนในชุมชนและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กร อาทิ กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มอาสาสมัครเกษตร เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ และนำไปปฏิบัติในครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพเดิมเพื่อขยายโอกาสทางการสร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ ๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ ๕.๖ การส่งเสริมเทศพาณิชย์ในตำบลป่าสัก อาทิ การตั้งสถานธนานุบาล   
กลยุทธ์ที่ ๕.๗ สนับสนุนกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน