เทศบาลตำบลป่าสัก ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก งดเว้นการเผาในช่วงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
2,975
เดือนที่แล้ว
2,925
ปีนี้
16,142
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
45,481
ไอพี ของคุณ
54.226.4.91
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
2พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖29 ต.ค. 2561
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น29 ต.ค. 2561
4พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖29 ต.ค. 2561
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒29 ต.ค. 2561
6พระราชบัญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘29 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕29 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐29 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๙29 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารฯ29 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕29 ต.ค. 2561
15พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘29 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐29 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓29 ต.ค. 2561

1