ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,079
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,226
ไอพี ของคุณ
54.85.57.0
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ17 ธ.ค. 2562
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ29 ต.ค. 2562
3พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
4พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒15 เม.ย. 2562
5พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒12 มี.ค. 2562
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทายว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถ29 ต.ค. 2561
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเง29 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256029 ต.ค. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม29 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
11พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖29 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ29 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖29 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒29 ต.ค. 2561
15พระราชบัญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘29 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕29 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐29 ต.ค. 2561
18พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙29 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารฯ29 ต.ค. 2561

12  >> >|