"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ17 ธ.ค. 2562
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม29 ต.ค. 2562
3พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
4พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒15 เม.ย. 2562
5พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒12 มี.ค. 2562
6พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓29 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐29 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘29 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕29 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารฯ29 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙29 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
15พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐29 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕29 ต.ค. 2561
17พระราชบัญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘29 ต.ค. 2561
18พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒29 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖29 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม29 ต.ค. 2561

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
6,458
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,714
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,861
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 220 6,458 5,683 42,714 48,724 173,861 3.236.51.151