เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดีโอสะอาดบุรีของบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://web.facebook.com/deqpth/videos/939511633072922/ สะอาดบุรีปี ๒ ตอน แยกขยะไปทำไม ซึ่งทุกการกดไลค์กดแชร์จะเป็นคะแนนให้กับชุมชน และตอนนี้จังหวัดลำพูนได้ผ่านเข้ารอบ ๕ ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ เรียบร้อยแล้ว
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
2,511
เดือนที่แล้ว
4,188
ปีนี้
46,408
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
75,747
ไอพี ของคุณ
3.92.92.168
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
2พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖29 ต.ค. 2561
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น29 ต.ค. 2561
4พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖29 ต.ค. 2561
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒29 ต.ค. 2561
6พระราชบัญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘29 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕29 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐29 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๙29 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารฯ29 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕29 ต.ค. 2561
15พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘29 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐29 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓29 ต.ค. 2561

1