ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
2,607
ปีนี้
28,754
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
111,177
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ17 ธ.ค. 2562
2พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
3พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒15 เม.ย. 2562
4พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒12 มี.ค. 2562
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
6พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖29 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น29 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖29 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒29 ต.ค. 2561
10พระราชบัญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘29 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕29 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐29 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙29 ต.ค. 2561
15พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารฯ29 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙29 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒29 ต.ค. 2561
18พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕29 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘29 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐29 ต.ค. 2561

12  >> >|