แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒27 เม.ย. 2565
2พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖27 เม.ย. 2565
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒27 เม.ย. 2565
4พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙27 เม.ย. 2565
5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐27 เม.ย. 2565
6พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙27 เม.ย. 2565
7พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒27 เม.ย. 2565
8พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
9ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓27 เม.ย. 2565
10พระราบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙27 เม.ย. 2565
11พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐27 เม.ย. 2565
12พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
13พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
15พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒27 เม.ย. 2565
16พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓27 เม.ย. 2565
17พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖27 เม.ย. 2565
18พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐27 เม.ย. 2565
19พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕27 เม.ย. 2565
20พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒27 เม.ย. 2565

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39