แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ ระเบียบ หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563-256427 เม.ย. 2565
2คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
3คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
4คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
5คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
6คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 มิ.ย. 2563
7คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อ ศพด.18 มิ.ย. 2563
8คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒18 มิ.ย. 2563
9คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช18 มิ.ย. 2563
10คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์18 มิ.ย. 2563
11คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่18 มิ.ย. 2563
12คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ18 มิ.ย. 2563
13คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 มิ.ย. 2563
14คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ18 มิ.ย. 2563
15คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.18 มิ.ย. 2563
16คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้14 พ.ค. 2563
17คู่มือการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าสัก1 พ.ย. 2561
18คู่มือการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)31 ต.ค. 2561
19คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร31 ต.ค. 2561
20คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้31 ต.ค. 2561

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39