สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-serviceศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1669

-:- ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสัก ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดของเสีย ขยะ และมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน ตามหลัก 3Rs 
-:- สมัครใจเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด “เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย” 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก ขอประชาสัมพันธ์ “ทุกคนปลอดภัย เมื่อใช้ทางข้าม” 
-:- ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 
-:- ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
-:- ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโคมลอย 
-:- ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก 
-:- ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดการแข่งขันประกวดประดิษฐ์โคมไฟพื้นบ้าน (โคมแขวนยี่เป็ง) 
-:- ระเบียบและหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดแข่งขันบอกไฟลูกหนู 
-:- ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 123/2566 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ราชบุรี
รับมอบใบประกาศนียบัตร (ITA) วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประชุมสรุปกิจกรรมโครงการประจำปี ของคณะสงฆ์ตำบลป่าสัก
ร่วมให้กำลังใจ สอบธรรมสนามหลวง
ล้างตลาด ทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ
ลดโฟม ลดป่วย ลดโลกร้อน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านสันมะขุนหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม 
-:- (ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๗ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว สายเมืองเหนือวิลล่า ซอย ๑ 
-:-  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๗ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว สายเมืองเหนือวิลล่า ซอย ๒ และซอย ๔ 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านกอเปา 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายลำน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง สายบ้านนายคำถึงบ้านนางคำบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านมะขุนหวาน ซอย 1 หมู่ที่ 16 บ้านสันหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม (ซอยข้างบ้านนางสุจิตรา ปันพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว สายเมืองเหนือวิลล่า ซอย 2 และซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว สายเมืองเหนือวิลล่า ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหลุก 
ประกาศราคากลาง
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม สายบ้านมนตรี กัณทาสัก ถึงบ้านนางบานเย็น จ๋าก๋าง 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ซอย 9/4 
-:- การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง สายบ้านนายคำบ้านนางคำบาง 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม (ซอยข้างบ้านนางสุจิตรา ปันพันธ์)  
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายถนนคอนกรีเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างราวกันตกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) บ้านสันมะขุนหวาน ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว สายเมืองเหนือวิลล่า ซอย 2 และซอย 4 
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 2 และซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม (เส้นแยกซอย 8/1 และเส้นหน้าบ้านนายอภิชัย) 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านหนองปัง) หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านกอเปา 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
ศูนย์บริการนวดเพื่อสุขภาพตำบลป่าสัก
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อเด็กและเยาวชนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับสมัครเด็ก/เยาวชน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
2,714
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
83,487
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
331,287
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 100 366 2,714 10,188 83,487 60,130 331,287 44.220.249.141