จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒ หรือโทร ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖ สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
559
เดือนที่แล้ว
4,786
ปีนี้
14,428
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
96,851
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230
ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม17 มิ.ย. 2562
2มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์17 มิ.ย. 2562
3มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น17 มิ.ย. 2562
4มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า17 มิ.ย. 2562
5มาตรฐานทางระบายน้ำ17 มิ.ย. 2562
6มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ17 มิ.ย. 2562
7มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล17 มิ.ย. 2562
8มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน17 มิ.ย. 2562
9มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง17 มิ.ย. 2562
10มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย17 มิ.ย. 2562
11มาตรฐานตลาด17 มิ.ย. 2562
12มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ17 มิ.ย. 2562
13มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ17 มิ.ย. 2562
14มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙17 มิ.ย. 2562
15ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น17 มิ.ย. 2562

1