ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,079
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,226
ไอพี ของคุณ
54.85.57.0
ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม7 พ.ค. 2563
2มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์7 พ.ค. 2563
3มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น7 พ.ค. 2563
4มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า7 พ.ค. 2563
5มาตรฐานทางระบายน้ำ7 พ.ค. 2563
6มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ7 พ.ค. 2563
7มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล7 พ.ค. 2563
8มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน7 พ.ค. 2563
9มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง7 พ.ค. 2563
10มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย7 พ.ค. 2563
11มาตรฐานตลาด7 พ.ค. 2563
12มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ7 พ.ค. 2563
13มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ7 พ.ค. 2563
14มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙7 พ.ค. 2563
15ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2563

1