แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2563
2มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙7 พ.ค. 2563
3มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ7 พ.ค. 2563
4มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ7 พ.ค. 2563
5มาตรฐานตลาด7 พ.ค. 2563
6มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย7 พ.ค. 2563
7มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง7 พ.ค. 2563
8มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน7 พ.ค. 2563
9มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล7 พ.ค. 2563
10มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ7 พ.ค. 2563
11มาตรฐานทางระบายน้ำ7 พ.ค. 2563
12มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า7 พ.ค. 2563
13มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น7 พ.ค. 2563
14มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์7 พ.ค. 2563
15มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม7 พ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39