ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,107
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
11,256
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
16,229
ไอพี ของคุณ
54.80.93.19


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

นางสาวอารีวรรณ ชื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


  
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอานนท์ บุญเหมย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวสรัญญา องค์คุณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวปราณี มะโนเพียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอดิเรก อโนสัก
พนักงานขับรถยนต์


  
นายนิรัญ ปรีคงทุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวนิดา สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายพรชัย เจตวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอเนก ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายธนภัทร นิลยกานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
-  งานการเจ้าหน้าที่
-  งานบริหารทั่วไป
-  งานตรวจสอบภายใน
-  งานเลขานุการ
-  งานรัฐพิธี
-  งานธุรการ  
-  งานสารบรรณ
-  งานกิจการสภา
-  งานส่งเสริมการเกษตร
-  งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ

2. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  งานอำนวยการ
-  งานป้องกัน
-  งานฟื้นฟู  
- งานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลป่าสัก (ศป.ปส.ทต.ป่าสัก)