ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,107
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
11,256
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
16,229
ไอพี ของคุณ
54.80.93.19


อำนาจหน้าที่กองคลัง

นางนันท์ธนิษฐ์ อินทนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


  
นายยุทธนา ธรรมหมื่นยอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวสิริกร พิชยะสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรณัชชา ปารมีส้าว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวอัณณ์ชญา อินทร์ทิพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาววีริยารัศมิ์ เทพศักดิ์
นักวิชาการคลัง


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายชาญชัย พิงคะสัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายเอกลักษณ์ นันสัก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  
นางสาวสุชาภัสร์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายฉัตรชัย ฟุ่มเฟือย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


อำนาจหน้าที่ กองคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ     บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน    ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน
-  งานการเงินและบัญชี
-  งานระเบียบการคลัง
-  งานสถิติการคลัง
-  งานการเงิน
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-  งานเก็บรักษาเงิน
-  งานงบประมาณ
-  งานการบัญชี
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
-  งานงบการเงินและงบทดลอง
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

2. ฝ่ายพัฒนารายได้
-  งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้
-  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
-  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า   
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้