ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
1,004
ปีนี้
715
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
5,688
ไอพี ของคุณ
54.91.16.95


อำนาจหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน

ว่าง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


  
นางสาวปรีณาภา น้อยเสงี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


นางรวีวรรณ อิ้มทับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  
นางสาวดุลญาภรณ์ อุ่นเครือ
นิติกรปฏิบัติการ


นางอาภาวดี สีหะปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุกิจ กันไชยสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนงเยาว์ มูลกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางสาวพฤทธ์ ทองดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชนัญชิดา สุวรรณมงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  

อำนาจหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยวิชาการและแผนงานพร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ  การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
       
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานวิชาการ
- งานข้อมูล
- งานแผนชุมชน
- งานยุทธศาสตร์

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
- งานประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยว
- งานกฎหมายและคดี
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และวินัย
- งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล