สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

1
เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับ “รางวัลที่ 2 ” พร้อมเงินรางวัล 2,200,000 บาท,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รางวัลที่ 2 ประเภท โดดเด่น เทศบาลตำบล โดยนำเสนอนวัตกรรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง” ภายใต้การนำของ พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าสัก ขอขอบพระคุณ กำนันตำบลป่าสัก และตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (CG), ผู้แทน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ผู้แทนกลุ่มมิตรภาพบำบัด, ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม (รพ.สต. บ้านหนองหลุม), ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก และผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มาร่วมให้ข้อมูลในการนำเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

02 กันยายน 2565

ขุดลอกแนวระบายน้ำและลำเหมืองสาธารณะ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลผ่านได้โดยสะดวกในช่วงฤดูฝน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ กองช่าง นำรถตักหน้าขุดหลังพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานขุดลอกแนวระบายน้ำและลำเหมืองสาธารณะ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลผ่านได้โดยสะดวกในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

01 กันยายน 2565

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 และบ้านหลุก หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 และบ้านหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

01 กันยายน 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าและเก็บกวาดขยะทั้งสองข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดหญ้าและเก็บกวาดขยะทั้งสองข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทาง ตั้งแต่ ถนนเลียบทางรถไฟ - ด้านหลังห้างแจ่มฟ้า และสามแยกป่าไม้ (ทางไปร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

01 กันยายน 2565

ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก ในพื้นที่บ้านหลุก หมู่ที่ 4, บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ 8 และบ้านหนองไซ หมู่ที่ 14 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แจ้งขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php 

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

31 สิงหาคม 2565

เชิญชวนเสนอขายที่ดิน จำนวนเนื้อที่ประมาณ 50 - 60 ไร่ เพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
08 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับผลการประเมิน ITA คะแนน 95.99 อยู่ในระดับ AA (2 ปี ซ้อน),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คะแนน 95.99 อยู่ในระดับ AA (2 ปี ซ้อน)
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565)" ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

จังหวัดในภาคเหนือที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย รพิจิตร พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และกำแพงเพชร

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่าง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 กรกฎาคม 2565

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2565

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กรกฎาคม 2565

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2565
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
03 กรกฎาคม 2565

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้",เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565)" ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (30 มิถุนายน 2565) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 15.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 114.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 มิถุนายน 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th22 มิถุนายน 2565

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสันติภาพโรตารี บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุ ประกอบแว่นตา และแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

สโมสรโรตารีนครหริภุญชัย สโมสรโรตารีลำพูน และสโมสรล้านนาเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา และโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม จัดงานมหกรรมสันติภาพโรตารี ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภายในงานมีกิจกรรม...

- บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือด และตรวจสมรรถภาพปอด ฟรี

- บริการตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุ ประกอบแว่นตา และแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการแว่นสายตาให้นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย หากท่านใดสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 5357 478 ต่อ 12 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มิถุนายน 2565

ขอเชิญร่วมงาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ตามโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ตามโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565 ณ วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่ง ที่ชาวลำพูนและชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ต๋นบุญแห่งล้านนา” โดยพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ที่ วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดลำพูน และทุก ๆ ปี ในวันครบรอบชาตกาล พี่น้องชาวจังหวัดลำพูน จะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย

สำหรับปีนี้ “144 ปี ครบรอบชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา” เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดงาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พบกับ... กิจกรรมวาดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย, เวลา 13.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ และเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เชิญทุกท่านร่วมพิธีสวดบารมี 30 ทัศ เสริมบารมี และในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เชิญรับชม...ขบวนแห่สักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย, พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, และการแสดงพลังแห่งศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย

อย่าลืม!!! 10 – 11 มิถุนายน นี้ มาร่วมงาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย 144 ปี ครบรอบชาตกาล” ณ วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และขอความร่วมมือผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทาน งานไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
เทศบาลตำบลป่าสัก โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย ปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าของลำพูน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภายในงาน ได้จัดกิจกรรม อาทิ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย, ขบวนแห่สักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย, การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพลังแห่งศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย
 
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทาน ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่ วัดดอยติ หรือ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ 0 5353 7478 ต่อ 32
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
20 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (292 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
6,884
เดือนที่แล้ว
6,808
ปีนี้
39,179
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
226,849
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 134 267 6,884 6,808 39,179 56,523 226,849 3.235.65.220