"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 ตุลาคม 2564

พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 ตุลาคม 2564

การให้บริการออนไลน์ กองช่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

การให้บริการออนไลน์ กองช่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลตำบลป่าสัก ????คลิกเดียว OSS Pahsak “ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล...” ระบบบริการเพื่อประชาชน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 ตุลาคม 2564

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าสัก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลป่าสัก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยมีตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
12 ตุลาคม 2564

ด่วน‼️ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ลำพูน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง Test ทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ตุลาคม 2564 ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
08 ตุลาคม 2564

การให้บริการออนไลน์ สำนักปลัดเทศบาล และแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางออนไลน์,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

การให้บริการออนไลน์ สำนักปลัดเทศบาล และแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลตำบลป่าสัก ????คลิกเดียว OSS Pahsak “ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล...” ระบบบริการเพื่อประชาชน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
04 ตุลาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ .. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลป่าสัก เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ .. 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ในเดือนถัดไป ในอัตราเดือนละ 800 บาท ลงทะเบียน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลป่าสัก Kick Off เปิดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก Kick Off เปิดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกเดียว OSS Pahsak “ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล...” ระบบบริการเพื่อประชาชน แล้ววันนี้

คลิกลิงก์เพื่อขอรับบริการออนไลน์ https://local.egov.go.th/ps/oss/index.php

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 กันยายน 2564

ขั้นตอนการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกเดียว OSS Pahsak “ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล...” ระบบบริการเพื่อประชาชน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกเดียว OSS Pahsak “ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล...” ระบบบริการเพื่อประชาชน โดยท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

29 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรและจัดเบี่ยงจราจร บนพื้นที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายดอยติ - ลำพูน จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน
 
ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรและจัดเบี่ยงจราจร บนพื้นที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายดอยติ - ลำพูน จังหวัดลำพูน
 
ด้วยโครงการฯ จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง TRUSS, เครื่องจักรหนัก และเตรียมการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานตามรูปแบบและสัญญาฯ ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โครงการฯ จึงได้จัดรูปแบบการจัดเบี่ยงจราจรบริเวณสามแยกป่าสักถึงทางรถไฟ ในบริเวณที่ กม.4+000 - กม.4+850 ระยะทาง 850 เมตร โดยมีการบริหารการจราจรดังต่อไปนี้
 
1. บริเวณแยกป่าสักเปิดใช้ระบบสัญญาณไฟควบคุมการจราจร 3 ทิศทาง
2. บริเวณทางคู่ขนานทางรถไฟฝั่งตะวันตก (ทางโยธาธิการลำพูน) งดใช้ เข้า - ออก ชั่วคราว บริเวณจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 114 ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2564
3. ปิดจุดกลับรถ หน้าศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ (กม.3+920) โดยให้ใช้จุดกลับรถใต้สะพานแยกป่าสักโดยจะดำเนินการในคราวต่อไป
 
**ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง และโปรดปฏิบัติตามป้ายแนะนำจราจร**
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
20 กันยายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
13 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (233 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
217
เมื่อวานนี้
197
เดือนนี้
6,238
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,494
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,641
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 217 197 6,238 5,683 42,494 48,724 173,641 3.236.51.151