ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
2,607
ปีนี้
28,754
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
111,177
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214


ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ม.ค. ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดการเผาในที่โล่งเป็นประจำ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูนจากดาวเทียมระบบ VIIRS จำนวน ๓๑๔ จุด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง ในขุมชน พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เขตทางและพื้นที่ป่า ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีอากาศปิด การสะสมของควันและฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ต่าง ๆ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดลำพูนจึงห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดังนี้

๑. ในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามไม่ให้ผู้ใด ดำเนินการ เผาขยะมูลฝอย เผากิ่งไม้ใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตลอดจนวัชพืชต่าง ๆ หากมีความจำเป็นต้องเผา ให้ราษฎรแจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตปกครองท้องที่นั้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครทุกประเภท ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

กรณีพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒ หรือโทร ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖ สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
27 มกราคม 2563