เทศบาลตำบลป่าสัก ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก งดเว้นการเผาในช่วงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
2,975
เดือนที่แล้ว
2,925
ปีนี้
16,142
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
45,481
ไอพี ของคุณ
54.226.4.91


การดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าสัก จะดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องติดต่อขอรับ และยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากพ้นกำหนดจะต้องเสียงเงินเพิ่มตามกฎหมายนั้น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : รับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งประเมินภาษี จะต้องชำระค่าภาษีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษี และและกรณีที่มีค่าภาษีตั้งแต่ ๙,๐๐๐ บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระได้ ๓ งวดๆละเท่าๆกัน หากผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ จะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

ภาษีบำรุงท้องที่ : เจ้าของที่ดินติดต่อขอชำระ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาษีป้าย : รับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน และกรณีที่มีค่าภาษีตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระได้ ๓ งวดๆละเท่าๆกัน


 
04 มกราคม 2561