แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม30 มีนาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนแขนพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน18 มีนาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๖๓ จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)11 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตัั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ มม. สีเหลือง จำนวน ๖๓ จุด08 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มีนาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม24 กุมภาพันธ์ 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕21 กุมภาพันธ์ 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม17 กุมภาพันธ์ 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) กรณีคิดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก31 มกราคม 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) กรณีคิดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ โครงการก่อสร้างอัดบดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ31 มกราคม 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) กรณีคิดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก31 มกราคม 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) กรณีคิดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙25 มกราคม 2565
ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน22 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า15 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารงานคลัง และงานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน ๓ ราย31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๙ ราย เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน)31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ รวม ๑๘ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม ๒๒ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานราชการสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๖ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) 31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ จำนวน ๔ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลป่าสัก31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชที่มีความจำเป็นต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๓ ราย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน) เพื่อปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าสัก31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕31 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)02 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕31 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕30 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยทำการตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าบริเวณ ๒ ข้างทางถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๑๓ จุด26 พฤศจิกายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา02 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ่ทุกซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ02 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง28 เมษายน 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ21 เมษายน 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ01 เมษายน 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก25 มีนาคม 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำน้ำสาร หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ซอย ๘25 มีนาคม 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในซอยบ้านสันมะขุนหวาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง ซอย ๕15 มีนาคม 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา ซอย ๒ กอพร้าว15 มีนาคม 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนพับได้ จำนวน ๑ คัน14 มีนาคม 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแก้มฝายประชาอาสาบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม21 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม14 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง08 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง08 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว02 กุมภาพันธ์ 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 27 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕19 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕09 มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕04 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔07 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔13 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔09 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔12 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔09 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔11 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔13 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔15 มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔11 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔07 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔08 มีนาคม 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า27 เมษายน 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว21 เมษายน 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน15 มีนาคม 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อพีวีซี (PVC) น้ำประปาสายเมนต์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกอเปา11 มีนาคม 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก08 มีนาคม 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม 07 มีนาคม 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ07 มีนาคม 2565
การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด (๕ รายการ/๑ ชุด) เพื่อใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๘,๙,๑๓ และหมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าสัก 25 กุมภาพันธ์ 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.51003 บ้านสันป่าสัก - บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก23 กุมภาพันธ์ 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการจัดซื้อกระจกโค้ง (โพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว) พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าสัก23 กุมภาพันธ์ 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 2/1 หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 10 กุมภาพันธ์ 2565
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองซิว - บ้านหนองปลาขอ02 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา21 มกราคม 2565
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ17 มกราคม 2565
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๑๐๐๕ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม11 มกราคม 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39