สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-serviceศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดกระทงเล็ก ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดประดิษฐ์โคมไฟพื้นบ้าน (โคมแขวนยี่เป็ง) ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดหางเครื่องประกอบเพลง (รำวงย้อนยุค) ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดบอกไฟลูกหนู ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดซุ้มประตูป่า ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก และผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมงานประเพณียี่เป็ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ขอเชิญชวนผู้สูงอายุสมัครร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ 8/2566 


ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่บ้านหนองท่า หมู่ที่ 11
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ในพื้นที่บ้านหนองหลุม
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 12/2565
ทต.ป่าสัก ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Smart City Solutions Awards 2022 ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
ร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรม Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลป่าสัก โดยนำไปกำจัดทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประชาสัมพนธ์การเปิดเผยข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในโครงการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย จำนวน ๒๕,๖๔๑ กิโลกรัม ของเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ปากทางเข้าเฮือนดาหลา หมู่ที่15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเชิญชวน เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่มีความจำเป็นใช้ในราชการ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๐ (สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยม้าโก้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่อง(รายเดิม) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๘ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 
-:- (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๑ (สายบ้านหนองปลาขอ - บ้านแม่สารบ้านตอง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) การขยายเวลาสัญญา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการสำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล รายใหม่ ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๓ ้เดือน)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการสำหรับปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล และด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายใหม่ ๒ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารงานคลัง และงานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน ๓ ราย (รายเดิม) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๕ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๒๐ ราย เพื่อปฏิบัติงานราชการสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 
ประกาศราคากลาง
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร ซอย ๗ และซอย ๘ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจัดทำหมุดหมายเส้นทางประวัติศาสตร์ศิลาแลง จำนวน ๖ จุด ตามโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านกอเปา หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประปาทอถังสูงพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม 
-:- ประกาศเรื่อง ราคากลางขั้นต่ำ สำหรับครภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นใช้ในงานราชการก่อนการขายทอดตลาด 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ซอย 8 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันสะหลี หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ซอย 9/5 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยสันสะหลี หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาขอ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
ศูนย์บริการนวดเพื่อสุขภาพตำบลป่าสัก
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
129
เดือนที่แล้ว
8,571
ปีนี้
56,187
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
243,857
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 134 129 129 8,571 56,187 56,523 243,857 34.239.154.240