"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน22 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า15 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง10 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางน้ำพุ - หนองปัง หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ10 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก04 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคในหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ27 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว26 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สันหลวง20 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ17 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง20 กุมภาพันธ์ 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔29 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔31 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า17 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย ๘ และซอย ๙/๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างเพื่อแทนรายเดิม เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการสำนักงาน สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๑ รายการ (ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 02 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔30 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการที่ทีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม และรายใหม่แทนอัตราเดิม จำนวน ๑๒ ราย เพื่อปฏิบัติงานบริการและเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔)30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม ๕ ราย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔)30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๔ ราย เพื่อปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔)30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลป่าสัก ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จำนวน ๓,๑๒๐ กล่อง (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ)28 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๗ ราย เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔)28 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องรายเดิม และรายใหม่แทนอัตราเดิม จำนวน ๗ ราย เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก (ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔)28 มิถุนายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา12 ตุลาคม 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๑๐๐๕ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม07 ตุลาคม 2564
การประเมินราคากลางขั้นต่ำก่อนการจำหน่ายพัสดุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๐ ลำพูน รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๐-๐๐๐๑07 ตุลาคม 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๑๐๐๙ สายบ้านสันคะยอมถึงบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม01 ตุลาคม 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย ลพ.ถ.๕๑๐๐๓ บ้านสันป่าสัก - บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลป่าสัก จำนวน ๒ ช่วง01 ตุลาคม 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง20 กันยายน 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร17 กันยายน 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้อมซ่อมแซมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร17 กันยายน 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา14 กันยายน 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว07 กันยายน 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในโครงการจัดซื้อวัสดุถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย จำนวน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในการจัดการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าสัก 03 กันยายน 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง25 สิงหาคม 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง06 สิงหาคม 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า06 สิงหาคม 2564
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย ๘ และซอย ๙/๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก30 กรกฎาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔12 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔09 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔11 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)29 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔13 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔15 มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔11 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔07 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔08 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔08 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓14 มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓09 ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓30 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓16 กันยายน 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ ๑๕19 ตุลาคม 2564
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก04 ตุลาคม 2564
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านสันป่าสัก04 ตุลาคม 2564
ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาขอ14 กันยายน 2564
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 8 และซอย 9/5 หมู่ที่ 4 บ้านหลุก10 กันยายน 2564
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว10 กันยายน 2564
ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า08 กันยายน 2564
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ01 กันยายน 2564
การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างทำและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ 01 กันยายน 2564
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 130 กรกฎาคม 2564
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะฯ หมู่ที่ 4 บ้านหลุก29 กรกฎาคม 2564
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อประปาและขยายเขตประปาในหมู่บ้านสันหลวง02 เมษายน 2564
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้านกอเปา01 เมษายน 2564
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ23 มีนาคม 2564
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว18 มีนาคม 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
217
เมื่อวานนี้
197
เดือนนี้
6,238
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,494
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,641
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 217 197 6,238 5,683 42,494 48,724 173,641 3.236.51.151