ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ และสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 314 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สายเพื่อการประชาสัมพันธ์(โครงการต่อเนื่องระยะที่ ๒)จำนวน ๒๖ ชุด15 พฤศจิกายน 2562
การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน14 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก11 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาซื้อวัสดุถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุขยะ (e-bidding)25 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล21 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ07 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๗ (e-bidding) ครั้งที่ ๒22 สิงหาคม 2562
แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง21 สิงหาคม 2562
อายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เทศบาลตำบลป่าสัก26 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ (e-bidding)22 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรังศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว (e-bidding)18 กรกฎาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๗ (e-bidding)15 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านนิวรัชฎแลนด์12 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ (e-bidding)12 กรกฎาคม 2562
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็น เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๔ ราย (รายใหม่) (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๑ ราย (รายใหม่) (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นสนับสนุนงานด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๑ ราย (รายใหม่) (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 14 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔30 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ 07 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ กองคลัง ๓ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ กองสวัสดิการ ๒ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๓ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑๒ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก EMS จำนวน ๕ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกภายในสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๔ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งานป้องกัน จำนวน ๘ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งานทั่วไป จำนวน ๗ รายการ31 มีนาคม 2564
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับในโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบ 256416 ตุลาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อวัสดุถุงพลาสติก 07 ตุลาคม 2563
ข้อมูลราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการถนนลาดยางหมู่ 2 31 สิงหาคม 2563
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 17 สิงหาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 910 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔25 มิถุนายน 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้าง ปรุงปรับอาคารสำนักงาน ems23 มิถุนายน 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา 18 05 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างถนนลาดยาง ม.205 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงอาคารป้อมยาม30 เมษายน 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๔23 เมษายน 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ 1720 มีนาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ ม.1319 มีนาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล. ม.916 มีนาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ราง ค.ส.ล. ม.1216 มีนาคม 2563
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓08 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓09 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓06 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒13 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒11 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒07 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒04 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒05 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 05 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒04 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒07 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 03 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒03 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 07 กุมภาพันธ์ 2562
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางน้ำพุ - หนองปัง หมู่ที่ ๗01 กันยายน 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัด หมู่ที่ ๑๖01 กันยายน 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก28 สิงหาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม11 สิงหาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก11 สิงหาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ 22 กรกฎาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๗21 กรกฎาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๘15 กรกฎาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๒08 กรกฎาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘02 กรกฎาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๕ 01 กรกฎาคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการกอสร้างแท้งค์น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาขอ18 มิถุนายน 2563
ประกาศตรวจับงานจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว18 มิถุนายน 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ ๙ บ้านกอเปา (ครั้งที่ ๒)08 มิถุนายน 2563
ประกาศตรวจรับจ้างโครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม และจอดรถจักรยานยนต์05 มิถุนายน 2563
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
2,930
ปีนี้
27,581
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
158,728
ไอพี ของคุณ
3.236.124.56
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 63 83 2,930 2,930 27,581 48,724 158,728 3.236.124.56