"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ (ฝายมหาโชค) หมู่ที่ ๓22 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ22 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม18 พฤษภาคม 2561
ประกาศข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง01 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์26 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด24 มกราคม 2561
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๓ ชุด (๑๕ รายการ/๑ชุด) 24 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนขยะในพื้นที่ตำบลป่าสักนำไปกำจัดนอกพื้นที่16 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุถุงขยะพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๑๐, ๑๒ และหมู่ที่ ๑๖18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗09 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘, ๙ และหมู่ที่ ๑๔30 มิถุนายน 2560
|<<<.....234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย9/1 หมู่ที่ 401 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งสถานที่และเวที พร้อมจัดหาเครื่องเสียง05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 502 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ 01 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 256301 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓15 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านหนองบัว14 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.18 บ้านใหม่จตุจักร14 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก14 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้อมยามและโรงจอดรถยานยนต์05 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสำหรับบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขยะ 1 ราย30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก27 เมษายน 2563
|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย24 พฤษภาคม 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก08 พฤษภาคม 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ03 พฤษภาคม 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๘ บ้านห้ายม้าโก้ง19 เมษายน 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ ๕17 เมษายน 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก17 เมษายน 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง05 เมษายน 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทางซอย ๙ หมู่ที่๘03 เมษายน 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร18 มีนาคม 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑18 มีนาคม 2562
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่๖07 มีนาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้านหมู่ที่๑๐ บ้านหนองหลุม07 มีนาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ที่ ๓ ป้านป่าตึงงาม01 มีนาคม 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๘28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สาย เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด20 กุมภาพันธ์ 2562
|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<.....234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....2345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
302
เดือนนี้
3,540
เดือนที่แล้ว
2,909
ปีนี้
34,113
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
165,260
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 92 302 3,540 2,909 34,113 48,724 165,260 3.238.95.208